30.01.2023

Ortak Politikalar Mutabakat Metni Toplantısı, Faik Öztrak: “Cumhurbaşkanı 7 Yıllığına Seçilecek, 85 Milyonun Cumhurbaşkanı Olacak”

Millet İttifakı’nın “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” açıklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak; “Yürütme reformuyla, Cumhurbaşkanının 7 yıl için sadece bir dönem seçilmesi kuralını getirerek, tarafsızlığını güvence altına alacağız. Cumhurbaşkanı 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Başbakanı, bakanları yönetimde etkili hale getireceğiz. Yönetimde istikrarı sağlayacak önlemleri alacağız. OHAL yasasından kaynaklanan tüm işlem ve eylemlerin yargı denetimine tabi olmasını sağlayacağız” dedi.


Millet İttifakı, “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”ni, bugün, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da düzenlenen toplantı ile açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, mutabakat metnine ilişkin hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı. Gösterimde, Millet İttifakı’nın iktidarında yapılacaklar sıralandı.

Her bir partinin genel başkan yardımcısı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin bir bölümünü açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, şunları söyledi:

Ülkemiz; 200 yıllık modernleşme, 150 yıllık anayasa, 100 yıllık cumhuriyet, 77 yıllık çok partili demokrasi hayatımızın en buhranlı dönemlerinden birinden geçiyor. Millet İttifakı’nı meydana getiren altı siyasi partinin mutfaklarında hazırlanan, altı liderin üzerinde mutabakata vardığı devlet yönetiminde ve ekonomide yaşanan kriz ortamından ülkemizi çekip çıkaracak somut hedefleri, reformları, politikaları ve projeleri içeren ortak politikalar mutabakat metnini bugün milletimizle paylaşıyoruz.

Kontrolsüz güç, güç değildir, felakettir. Milletimiz bunu adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen keyfi, kural tanımaz yönetim altında yaşayarak gördü. Bu yönetim, devletimiz için artık bir beka sorunu oldu. Onun için millet ittifakı; ‘kural tanımaz bu ucube sistem’ yerine kuvvetler ayrılığını tesis eden, özgürlükçü, demokratik, adil, ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ diyor.

Onun için Millet İttifakı; ‘etkin ve katılımcı yasama’, ‘istikrarlı, şeffaf, hesap verir yürütme’, ‘bağımsız ve tarafsız yargı’ diyor. Yasama reformuyla: Meclis’in faaliyetlerinde çoğulculuğu sağlayacak, yeni bir Meclis İçtüzüğü hazırlayacağız. Kanun yapım süreçlerini demokratikleştireceğiz. Meclis’te istişare ve müzakereyi etkisizleştiren ‘torba kanun’ uygulamasına son vereceğiz. Tarafı olduğumuz milletlerarası sözleşmelerden çekilme yetkisinin sadece TBMM’de olmasını anayasal güvence altına alacağız.

Meclis’in, yürütme organını; millet adına denetleme yetkisini güçlendireceğiz. Bütçe hakkı TBMM’nin devredilemez bir yetkisi ve denetim aracı olacak. Meclis’te Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Komisyon başkanı, ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilecek.

Yürütme reformuyla; cumhurbaşkanının 7 yıl için sadece bir dönem seçilmesi kuralını getirerek, tarafsızlığını güvence altına alacağız. Cumhurbaşkanı 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Başbakanı, bakanları yönetimde etkili hale getireceğiz. Yönetimde istikrarı sağlayacak önlemleri alacağız. OHAL yasasından kaynaklanan tüm işlem ve eylemlerin yargı denetimine tabi olmasını sağlayacağız.

Yargı reformuyla, bağımsız ve tarafsız bir yargı için Hakimler ve Savcılar Kurulu’nu kaldıracağız. Yerine, Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki kurul kuracağız. Adalet Bakanı ve müsteşarı Hakimler Kurulu’nda yer almayacak. Hâkimler, idari görevleri bakımdan Adalet Bakanlığı’na bağlı olmayacak. Özel yargılama usullerine özel yetkili mahkemelere son vereceğiz.

Görevini kötüye kullanarak Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin hak ihlali kararına yol açan hâkimlere ve savcılara neden oldukları tazminat ve zararın rücu edilmesini sağlayacağız. Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız. Savunma mesleğini anayasal güvenceye kavuşturacağız. Ceza yargılamalarında, duruşma salonlarında ‘silahların eşitliği ilkesine’ uygun olarak iddia ve savunmanın fiziki olarak eşit konumda olmasını sağlayacağız. Kadınlar için adli yardımın ve zorunlu müdafiliğin kapsamını genişleteceğiz.

Anayasa Mahkemesi üyeliklerine ‘hülle’ yöntemiyle atama yapılmasını önleyeceğiz.

Seçim ve siyasi partiler mevzuatında; millet iradesinin TBMM’ye en geniş ve en demokratik biçimde yansımasını sağlayacak düzenlemeleri yapacağız. Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz. Yurtdışında mukim yurttaşlarımızın Meclis’te doğrudan temsilini sağlayacak düzenlemeleri yapacağız.

Siyasi partilere kapatma davası açılması için, TBMM iznini zorunlu hale getireceğiz.

Hürriyetin esas, sınırlamanın ise istisna olduğunu anayasayla açıkça düzenleyeceğiz. Basın özgürlüğünü sağlayacağız. İnternet mevzuatını ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak ve kişilik haklarını ihlal etmeyecek şekilde uluslararası standartlara uygun olarak yeniden düzenleyeceğiz.

Kamu yönetimini; eşitlik, tarafsızlık, liyakat, hukuka uygunluk, etkililik, şeffaflık ilkelerine göre yeniden düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları, ofisleri lağvedeceğiz. Bunların görev ve yetkilerini ilgili bakanlıklara devredeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nı İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak, Ticaret Bakanlığı’nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı olarak yapılandıracağız. Hazine’yi Maliye Bakanlığı’ndan ayıracak ve ayrı bir bakanlık şeklinde yeniden yapılandıracağız. Şehircilik ve Afet Yönetimi, Bilişim ve Yenilikçilik bakanlıklarını kuracağız. Siyasi bakan yardımcılıklarını kaldırıp liyakate dayalı müsteşarlık sistemini kuracağız.

Strateji ve Planlama Teşkilatı’nı kuracağız. Yerel yönetimler reformunu hayata geçireceğiz. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki vesayetine son vereceğiz. Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacağız. Belediyelerin, genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı payları artıracağız. Muhtarlık Temel Kanunu’nu çıkaracağız.

Kamuya personel alımında mülakat uygulamasına son vereceğiz. Liyakat ve eşitlik ilkelerini hâkim kılacağız. Şeffaflığı sağlayacağız. Üst düzey görevlerdeki kadın yöneticilerin sayısını arttıracağız. Kamu çalışanları arasında ücret ve maaş adaletini sağlayacağız.

Bir diğer reform alanımız ise yolsuzlukla mücadele. TBMM’de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kuracağız. Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında yargılama süreçlerini hızlandıracağız zaman aşımını kaldıracağız. Bu suçlar af kapsamına alınmayacak. Yolsuzluktan elde edilen ve yurtdışına kaçırılan varlıkları ülkemize geri getirmek için Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi’ni kuracağız. Pazarlık usulüyle yapılmış tüm ihaleleri geriye doğru tahkik edeceğiz.

Vatandaşlarımızın bilgi edinme hakkını ihlal eden kamu görevlilerinin disiplin, ceza ve tazminat sorumluluğunu artıracağız. Terörizmin finansmanı, rüşvet, yolsuzluk, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve diğer kara para yaratan tüm faaliyetlerle, etkin şekilde mücadele edeceğiz. Ülkemizi gri liste ayıbından kurtaracağız. Vergi affı ve varlık barışlarının kara para aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz. Kamu İhale Kanunu’nu, Avrupa Birliği normlarına uygun hale getireceğiz.

Siyasi Etik Yasasıyla milletvekillerinin, bakanların, siyasi parti genel merkez yöneticilerinin, il başkanlarının, belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine etik dışı aracılıkta bulunmalarını; akraba, eş, dost veya diğer tanıdıklarını kayırmalarını, ayrımcılık yapmalarını engelleyeceğiz. Siyasetin finansmanının, şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlayacağız.

Sözün iyisi az ve öz olanıdır. Winston Churchill’in dediği gibi: Bütün büyük şeyler basittir ve birçoğu tek kelime ile ifade edilir. Özgürlük, adalet, umut gibi… Ülkemizi önce feraha çıkaracak, sonra refaha erdirecek politikaların yer aldığı büyük şeyler vadeden Orta Politikalar Mutabakat Metninin; özgürlük, demokrasi, hukuk, adalet, iyi yönetim, liyakat ve yolsuzlukla mücadele kelimeleriyle ifade edilebilecek bölümlerini kısaca sundum. Teşekkür ediyorum.