30.01.2023

Ortak Politikalar Mutabakat Metni Toplantısı, Feridun Bilgin: “Kanal İstanbul Projesini Göreve Başladığımız Gün İptal Edeceğiz”

Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı Feridun Bilgin, Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ne ilişkin yaptığı açıklamada “Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edeceğiz. Bugüne kadar yapılan iş ve işlemleri hukuki, ekonomik, ekolojik ve teknik olarak inceleyeceğiz. Cumhurbaşkanı’na ormanlık alanın vasfını değiştirme yetkisi veren Orman Kanunu’ndaki maddeyi yürürlükten kaldıracağız. Yanan orman alanlarına verilen yasaya aykırı imar izinlerinin tamamını iptal edeceğiz. Su havzalarını, sulak alanları ve su varlığımızı koruyacak, ayrım gözetmeksizin herkesin ücretsiz, güvenilir suya erişim hakkını yasal güvenceye kavuşturacak bir Su Kanunu çıkaracağız” dedi.


Millet İttifakı, ‘Yarının Türkiye’si için Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni bugün Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da düzenlediği toplantıyla kamuoyuna açıkladı. Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.

Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı Feridun Bilgin, ‘Ortak Mutabakat Metni’nin sektörel politikalarla ilgili bölümüne ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Tarım ve Orman Bakanlığı’nı Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı olarak yeniden yapılandıracağız. Tarım Kanunu’nda öngörülmesine rağmen, bugüne kadar hiçbir şekilde uygulanmayan tarımsal destekleri gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamayacak şekilde verecek, havza bazlı, sürdürülebilir ve etkin bir biçimde uygulayacağız. Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacak, sulama ve elektrik faturalarının hasattan sonra tahsil edilmesini sağlayacağız. Tarım ürünlerinde taban fiyatlarını maliyet, kur, enflasyon ve çiftçilerimize insan onuruna yaraşır gelir sağlayacak şekilde belirleyeceğiz. Parite uygulaması getirerek süt ve et üreticilerini yem fiyatlarındaki artışlara karşı koruyacağız. Mazot, gübre, yem ve tohum gibi girdi desteklerini; çiftçi tarlasını sürmeden, süt sağılmadan, besi hayvanı kesime gitmeden önce verecek, diğer destek ödemelerini üretim sonrası 90 gün içinde ödeyeceğiz. Ziraat Bankası’nı tekrar çiftçinin bankası yapacağız. Üreticiden tüketiciye kadar pazarlama zincirini kısaltacak, üretici örgütlerinin lojistik kapasitelerinin artırılmasına yönelik destek sağlayacağız. Hasat dönemi öncesi ve hasat döneminde ithalata izin vermeyeceğiz. Topraktan sofraya gıda güvenliğini ve gıda güvencesini sağlayacak, doğru ve güncel bilgileri toplumla paylaşacağız. Zirai ilaç ve gübre kullanımının takibini kontrol altına alarak, kalıntı oranını uluslararası normların altına alacağız.

Sanayi üretimi ve ihracatını ileri teknolojiye dayanan ve yüksek katma değerli bir yapıya dönüştürecek, ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 10’lara, orta-yüksek teknoloji yoğunluğunu yüzde 40’lara taşıyacağız. Savunma sanayimizi çok daha ileri bir noktaya taşıyarak, ülkemizin savunma sanayii alanındaki dışa bağımlılığını azaltacak, çift kullanımlı ileri endüstriyel teknolojilerin gelişimine öncülük yapacak bir ekosistem oluşturacak, silahlı kuvvetlerimizin operasyonel gücünü ve caydırıcılığını artıracağız. KOSGEB tarafından KOBİ’lere verilen faizsiz kredi desteğini objektif kriterlere bağlayarak şeffaf biçimde vereceğiz ve hibe desteklerini arttıracağız. Ticaret Bakanlığını Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandıracağız. Esnafımızın salgın sürecinde kullandığı kredilerin faizleri ile BAĞ-KUR ve vergi borçlarının faizlerini silecek, kalan anaparanın uygun vadede ödenmesini sağlayacağız. Esnafımızın emekli olabilmesi için uygulanan geriye doğru borçlanma hakkı tanıyacağız. Esnafımızın kısa çalışma ödeneği gibi gelir kaybını telafi edecek uygulamalardan faydalanmalarını sağlayacağız. Küçük esnafımızı zincir marketler, büyük marketler, AVM’ler karşısında korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli düzenlemeleri hızla hayata geçireceğiz.

Elektrik piyasası, doğal gaz Piyasası, petrol piyasası gibi temel kanunlardaki rekabete aykırı imtiyazları yeniden düzenleyeceğiz. Yeşil enerji dönüşümünü dikkate alarak yenilenebilir enerjiye sağlanacak teşvikleri düzenleyeceğiz. Rüzgar enerjisinde yatay, dikey, kara ve deniz üstü olmak üzere tüm alternatifleri değerlendirecek, AR-GE ve yatırım faaliyetlerini destekleyeceğiz. Yüksek fiyatlı mevcut doğal gaz anlaşmalarını yeniden müzakere edeceğiz. Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin mevcut durumunu ve sözleşme detaylarını, anlaşma dışında verilmiş olan hakları veya üstlenilen yükümlülükleri yeniden gözden geçireceğiz. Türkiye’nin sahip olduğu maden kaynaklarının aranmasına hız verecek, sektörün milli gelirdeki payını arttıracağız. Üretilen madenleri yarı mamul veya mamul ürün haline getirecek yatırımları ve sanayi tesislerini teşvik edecek, Türkiye’yi hammadde ihraç edip, yarı mamul ve mamul ürün ithal eden ülke olmaktan kurtaracağız.

Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edeceğiz. Bugüne kadar yapılan iş ve işlemleri hukuki, ekonomik, ekolojik ve teknik olarak inceleyeceğiz. Ulaşım modları arasındaki eksik bağlantıları veya darboğaz oluşturan noktaları gidereceğiz. Şehir içi ve şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığında başta modern raylı sistemler, metro, demiryolu, deniz yolu ve iç su yolları olmak üzere alternatif ulaşım türleri ve sistemlerini devreye alacağız. Akıllı yollar projesini pilot olarak başlatacak, geleceğin otonom yollarına ilişkin bilgi ve tecrübe birikiminin oluşmasını sağlayacağız. Araç muayene istasyonu sayısını artıracak ve rekabete açacağız. Atatürk Havalimanı’nı yeniden uçuşa uygun hale getireceğiz. Liman ve tüm kıyı tesislerinin bütüncül bir yaklaşımla kuruluş, işletme ve idamesinde temel yaklaşım ve ilkeleri ortaya koyacak Kıyı Politika Belgesi ve Kıyı Master Planı hazırlayacak ve uygulayacağız. Türk sahipli gemi filosunun rekabet gücünü artıracak, kendi yüklerimizi kendimizin taşımasını sağlayacak adımları atacağız. Karayolu, demiryolu, deniz ve hava taşımacılığını entegre olarak dikkate alan ve intermodal lojistik merkezlerden en üst seviyede faydalanmayı öngören bir yaklaşımla Türkiye Lojistik Master Planı’nı yeniden hazırlayacak ve uygulayacağız. İhracat desteklerini gözden geçirecek, etki analizlerini yapacak ve yeni nesil ihracat destekleri geliştireceğiz. Eximbank’ın sermayesini güçlendirecek, uzun vadeli ve uygun koşullu fon imkanlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacağız. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması’nı güncelleme müzakerelerini hızlandıracağız. Tüketici uyuşmazlıklarında tüketici hakem heyetlerinin idari ve mali kapasitelerini, kararların şeffaflığı ve ulaşılabilirliğini artıracağız. Üretici kooperatiflerini güçlendirecek ve destekleyeceğiz.

Turizmin tüm aşama ve paydaşlarını kapsayan yeni bir Turizm Kanunu çıkaracağız. Turizmde mevsimsel bağımlılığı azaltarak 12 aya yayacak şekilde, hizmet sunumunda çeşitlendirme yapacağız. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nı yeniden yapılandıracak, ajansın kaynak kullanımlarını şeffaf ve hesap verebilir hale getirecek ve Sayıştay tarafından denetimini sağlayacağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge kurullarını gerçek anlamda özerk hale getireceğiz. Kültür ve sanat alanında kamu tarafından sağlanan destekleri fırsat eşitliğini gözeten, tarafsız kurullarca değerlendirilen bir çerçevede ve şeffaf bir biçimde vereceğiz. Bağımsız çalışan sanatçıların sosyal güvenlik ve emeklilik haklarıyla ilgili yaşanan sorunları gidereceğiz. Sanatçıların bir araya geleceği, konaklama, sağlık ve bakım hizmetlerinin verileceği Sanatçı Dayanışma Merkezleri kuracağız. Kütüphaneleri yaşayan mekanlar haline getirecek, 7/24 kütüphaneleri teknolojik altyapı destekleri ile yaygınlaştıracağız.

Çevreyi, iklimi, su kaynaklarımızı ve ormanlarımızı korumak için tamamını yeni kuracağımız tek bir bakanlık bünyesinde yürüteceğiz. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlamak için Yeşil Ekonomiye Geçiş Programı’nı yürürlüğe koyacağız. Yurt içinde kuracağımız karbon fiyatlama sistemlerinden elde edilecek gelirlerle sektörlerin dönüşümünü finanse edecek Yeşil Dönüşüm Fonu’nu kuracağız. Çevre İhtisas Mahkemeleri kuracak, Türk Ceza Kanunu’ndaki çevre suçlarının kapsamını genişletip, cezalarını artıracağız. Tek kullanımlık plastikleri kademeli olarak hayatımızdan çıkartacağız. Siyanür, sülfürik asit, silika gibi zehirli toksik kimyasal maddelerin kullanımını içeren ayrıştırma tekniklerini yasaklayacağız. Yeni termik santral yapmayacağız. Cumhurbaşkanı’na ormanlık alanın vasfını değiştirme yetkisi veren Orman Kanunu’ndaki maddeyi yürürlükten kaldıracağız. Orman köylülerinin gelirini artıracak alternatif geçim kaynakları oluşturacak, gerekli destek ve teşvikleri sağlayacağız. Ormanlarda, nitelikli doğa alanlarında, tarım alanlarında, korunan alanlarda ve sulak alanlarda çevreye zarar veren tesislere izin vermeyeceğiz. Yanan orman alanlarına verilen yasaya aykırı imar izinlerinin tamamını iptal edeceğiz. Su havzalarını, sulak alanları ve su varlığımızı koruyacak, ayrım gözetmeksizin herkesin ücretsiz, güvenilir suya erişim hakkını yasal güvenceye kavuşturacak bir Su Kanunu çıkaracağız. Sanayi, endüstri alanları başta olmak üzere her alanda “Su Ayak İzi” hesaplamalarını dikkate alan projeleri destekleyeceğiz. Göl ve nehirlerimiz için risk haritaları oluşturacak, çölleşmekte olan göl ve nehirlerimiz için acil eylem planlarını uygulamaya koyacağız.

Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kuracağız. Hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin imar planı çalışmalarında ilgili tüm paydaşlara danışılmasını zorunlu hale getireceğiz. İmar planı değişikliklerini parsel bazlı olmaktan çıkaracak bölge bazlı hale getirecek, bölgede yaşayanların büyük kısmını etkileyecek projeleri halk oylamasına sunacağız. Merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği ve aksaklıkların giderildiği bir Kentsel Dönüşüm Yasası çıkaracak, deprem ve sel açısından en riskli bölgelerden başlamak üzere bir kentsel dönüşüm programını derhal uygulamaya koyacağız. Afet Çerçeve Kanunu çıkartarak afetler ile ilgili mevzuatı tüm yönleriyle yeniden düzenleyeceğiz. Afet yönetimini etkisizleştiren imar afları çıkarılmasına son vereceğiz. Toplanan afet vergilerinin, afetin zararlarını azaltacak tedbirler ve afet sonrasındaki normale dönüş ile rehabilitasyon çalışmaları için harcanmasını sağlayacağız. DASK’ı tüm afet türlerini ve konut harici yapıları da kapsayacak şekilde geliştireceğiz.