09.06.2024

CHP’den Kadın Kooperatifleriyle İlgili Kanun Teklifi

CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır imzasıyla “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hazırlandı.

Kanun teklifi ile “Kadınların işgücüne katılımı” açısından kritik önemi bulunan kadın kooperatifleri ile Ticaret Bakanlığı ve belediyelerin daha fazla işbirliği içinde olması öngörüldü.

TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifin gerekçesinde, kadın kooperatifleri ve yerel idarelerin işbirliği içinde olmasının önemine vurgu yapıldı. Bakanlıkların, mekan tahsislerinden bakımevi gibi merkezlerin işletmelerine kadar kadın kooperatiflerinin desteklemesi gerektiği belirtildi.

CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi metni şöyle:

GEREKÇE

Ticaret Bakanlığı’nın resmi broşürlerinde de yer aldığı üzere; kadınların işgücüne katılımı, modern küresel ekonomilerde her açıdan önemli bir mesele olup Türkiye’de 2000’li yılların başında kurulmaya başlamış olan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri, yaygın ismiyle Kadın Kooperatifleri, sosyal kalkınma anlamında çözüm geliştirme dahilinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle de Kadın Kooperatifleri ve yerel idarelerin işbirliği içinde olması gereklilik arz etmektedir. Bakanlık bu doğrultuda mekan tahsislerinden bakımevi gibi merkezlerin işletmelerine kadar Kadın Kooperatiflerinin desteklenmeleri hususunun altını çizmektedir. Ancak ilgili kanunlardaki eksikler nedeniyle öngörülen desteklerden kadın Kooperatiflerinin yararlanması mümkün olmamaktadır. Bu doğrultuda sadece kendi kaynaklarıyla ayakta durmaya çalışan Kadın Kooperatiflerinin desteklenmesi, yerel idareler eliyle güçlendirilmesi ve aynı zamanda ortak projelerde işbirliğine gidilmesi yönünde düzenleme yapılması Ticaret Bakanlığı’nın da altını çizdiği hususların hayata geçirilebilmesini sağlayacaktır.

Bu Kanun Teklifi ile ortaklarının tamamı kadınlardan oluşan Kadın Kooperatiflerinin Kamu İhale Kanunundaki istisnalar kapsamına alınarak Kadın Kooperatiflerinin hizmetleri ve ürünlerinin alımında destek sağlanması öngörülmektedir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Kanununda yer verilen Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasındaki sosyal ve kültürel hizmetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi doğrultusunda işbirliği yapacağı kurumlar arasına Kadın Kooperatiflerinin de alınması amaçlanmaktadır. Öte yandan Belediye Kanununda yerel idarelerin Kadın Kooperatifleri ile ortak hizmet projelerinin hayata geçirilmesinde işbirliği sağlayabilmesi ve kamu yararı bulunan faaliyetler ve girişimler için ihtiyaç dahilindeki desteklerin verilebilmesi düzenleme altına alınmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 – Tarım ve hayvancılığa dayalı doğrudan ürün alımını sağlayan istisnalar gibi Kadın Kooperatiflerinin ürettiği hizmet ve ürünlerin alınmasını kapsayacak şekilde düzenlenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2 – Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer alan sosyal ve kültürel hizmetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi doğrultusunda işbirliği yapılacağı ilgili Kanunda belirtilen kurumlar arasında Kadın Kooperatiflerinin de sayılması amaçlanmıştır.

MADDE 3 – Madde ile kendi kaynaklarıyla ayakta kalmaya çalışan Kadın Kooperatiflerine kamu için yararı bulunan faaliyetler ve girişimleri için belediyeler tarafından ihtiyaç dahilindeki destekler sağlanabilecektir.

MADDE 4 – Kadın Kooperatiflerinin, belediyelerin hizmetlerini yürütürken ortak hizmet projelerini hayata geçirmede işbirliği yapacağı kurumlar arasında sayılması amaçlanmıştır.

MADDE 5 – Yürürlük maddesidir.

MADDE 6 – Yürütme maddesidir.

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 – 4/1/2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları, 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları ile ortaklarının tamamı kadınlardan oluşan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri’nden yapılacak alımlar,”

MADDE 2 – 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve ortaklarının tamamı kadınlardan oluşan kooperatifler ile işbirliği yapmak.”

MADDE 3 – 3/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ortaklarının tamamı kadınlardan oluşan kooperatiflerin sosyal fayda sağlayan girişimlerine mekan ve personel desteği ile ayni ve nakdi destekler sağlayabilir.”

MADDE 4 – 5393 sayılı Kanunun 75 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “kamu yararına çalışan dernekler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ortaklarının tamamı kadınlardan oluşan kooperatifler,” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.