10.01.2017
702
Yazı Boyutu: A- A+
CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ LEVENT GÖK, BÜTÇE YASASIYLA KALKINMA BAKANINA VERİLEN, ÜNİVERSİTELERDEN, ÖZEL SEKTÖRDEN, STK’LARDAN VE KAMUDA ÇALIŞMAYANLARDAN DİLEDİĞİ KADAR KİŞİYİ ÇALIŞTIRMA YETKİSİNİ TBMM GÜNDEMİNE GETİRDİ

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Anayasa’ya aykırı olarak bütçe yasalarıyla Kalkınma Bakanına, üniversitelerden, özel sektörden, sivil toplum kuruluşlarından ve kamuda çalışmayanlardan dilediği kadar kişiyi kamuda geçici olarak çalıştırma ve bunların özlük haklarını belirleme yetkisini TBMM gündemine getirdi.
Levent Gök, Kalkınma Bakanının yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, bütçe yasalarına, Anayasaya aykırı bir şekilde TBMM’nin bütçe hakkını ihlal eden hükümler konulduğunu ve bu yolla kamu kaynaklarının adaletsiz bir şekilde kullanıldığını vurguladı. Gök, Bütçe Kanununa ek E Cetvelinin 24’üncü maddesiyle Kalkınma Bakanına, Araştırma Altyapısının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yapılacak işler ile mevcut ve yeni kurulacak araştırma altyapılarında, geçici bir süreyle üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları ile kamu görevlisi olmayan diğer kişileri, proje değerlendirme, danışmanlık alma, izleme ve yeterlilik sürecinde görev alma gibi konularda panelist, hakem, izleyici ve alt komite üyesi olarak görevlendirme yetkisi verildiğine dikkat çekti. Gök, bunlara ödenecek ücretin de Kalkınma Bakanı tarafından belirlenmesinin öngörüldüğünü ifade ederek, düzenlemeyle Kalkınma Bakanlığına sayı sınırlaması olmaksızın istihdam yetkisi verildiğini belirtti.
Gök bu düzenlemeyle mevcut hukuki ve yasal sistem dışında kamu kurumları içinden veya dışından kaç kişinin çalıştırılabileceği, bunların hangi niteliklere sahip olacakları tam belirlenmeden ve özlük hakları bakan tarafından belirlenen yeni bir istihdam şekli getirildiğini ileri sürdü.
Gök kalkınma Bakanının şu soruları yanıtlamasını istedi:
1- Kamu kurumları arasında geçici personel görevlendirilmesine ilişkin hükümler mevcut yasal sistem içinde zaten olmasına rağmen 2017 Mali Yılı Bütçe Kanuna ekli (E) Cetvelini 24’üncü maddesinde ayrı bir düzenleme yapılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur? Burada asıl amaç sınavsız kamuya personel alımının önünün açılması mıdır?
2- 2017 Mali Yılı Bütçe Kanuna ekli (E) Cetvelini 24’üncü maddesinde Bakanlığınızca istihdam edileceklerin sayısı, nitelikleri, özlük hakları, kamudan mı yoksa dışarıdan mı istihdam edileceği gibi kanunla belirlenmesi gereken konularda yasama yetkisinin yürütmeye devri sonucunu doğuracak şekilde, Anayasanın 2’nci maddesindeki hukuk devleti, 7’nci maddesindeki yasama yetkisinin TBMM’ne ait olduğu ve devredilemeyeceği ve 128’nci maddesindeki “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir” hükümlerine aykırı olduğunu düşünüyor musunuz?
3- 2015 ve 2016 yıllarında Bakanlığınızca bütçelerin (E) cetveline konulan bu hükümle toplam kaç kişi istihdam edilmiştir? Bunlarla yapılan sözleşme süreleri ne kadardır?
4- 2015 ve 2016 yıllarında bütçe kanunlarının (E) cetvellerine konulan hükümle istihdam edilenlere hangi usul ve esaslara göre ödeme yapılmıştır?
5- 2015 ve 2016 yıllarında bütçe kanunlarının (E) cetvellerine konulan hükümle istihdam edilenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesine göre hangi statüde çalıştırılmaktadır? Kamu kurumlarından görevlendirilen memurlar, sözleşmeli personel ile bunların dışında görevlendirilenler sosyal güvenlik kurumu primi açısından nasıl değerlendirilmektedir?
6- 2015 ve 2016 yıllarında bütçe kanunlarının (E) cetvellerine konulan hükümle kamu kurum ve kuruluşları dışında sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden kaç kişi istihdam edilmiştir? 2017 Yılında bunlardan kaç kişinin istihdam edilmelerine devam edilecektir? 2017 Yılında bu kapsamda toplam kaç kişi istihdam edilecektir?
7- Bu şekilde personel istihdamının kamudaki mevcut personel istihdam sistemini bozduğunu düşünüyor musunuz? Bu kapsamda Bakanlığınızca personel istihdamına ileriki yıllarda da devam edilecek midir?

CHPnet

SİTELERİ